Revidert NSHs generalforsamling 7.desember 2015

Kapittel 1 — Formål, oppbygging og ansvarlige organer

§ 1-1                       

Organisasjonens navn er Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH), The Norwegian Hospital and Health Service Association.

NSH er en partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon.

                           

§ 1-2: Formål

NSH skal være den viktigste møteplassen i helse- og omsorgssektoren i Norge.

NSHs generalforsamling vedtar strategier og mål for å oppnå formålet.

                           

§ 1-3: Foreningens ansvarlige organ

Foreningens ansvarlige organ er som følger:

a) Generalforsamling

b) Styre og arbeidsutvalg

c) Sekretariat

 

Kapittel 2 — Medlemmer

 

§ 2-1: Medlemmer.

Følgende kan være medlemmer av foreningen:

a) Helseforetak inkl. all virksomhet som er tilknyttet foretaket

b) Kommuner med alle tilhørende kommunale helseinstitusjoner

c) Private sykehus, ideelle og kommersielle helsetilbud

d) Regionale helseforetak, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter

e) Utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner og lignende

f) Pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner, pasient- og brukerombud, fagforeninger, frivillige organisasjoner og andre som er engasjert i helsetjenesten

g) Leverandører av varer og tjenester til helsetjenesten

h) Faglige fora

i)  Enkeltpersoner

 

§ 2-2: Æresmedlemmer

Æresmedlemmer utnevnes av styret og meddeles Generalforsamlingen.

 

§ 2-3: Kontingent

Generalforsamlingen fastsetter medlemskontingenten.

a) For helseforetak er kontingenten et kronebeløp per årsverk i organisasjonen med en maksimumskontingent.

b) For kommuner inkl. alle tilhørende kommunale helseinstitusjoner differensieres kontingenten etter antall innbyggere.

c) Det fastsettes egen kontingent for de øvrige medlemskategoriene i § 2-1.

 

§ 2-4: Utmelding

Utmelding må skje skriftlig og er gyldig fra 1. januar det påfølgende år.

 

§ 2-5: Ekskludering av medlemmer

a) Medlemmer som motarbeider og/eller ikke kan støtte foreningens formål og verdigrunnlag, kan ekskluderes som medlemmer. For dette kreves minst 2/3 flertall i styret.

b) Medlemmer som ikke har betalt kontingent siste to år kan ekskluderes.

 

§ 2-6: Tilsluttede fora/foreninger

a) Et forum kan tilsluttes NSH etter styrets godkjennelse. For å bli tilsluttet NSH må forumet slutte seg til NSHs vedtekter og formålsparagraf.

b) Forumet er selvstendig med eget styre, egne vedtekter og generalforsamling.

c) Forumet har ansvar for egen økonomi. NSH er ikke ansvarlig for eventuelle forpliktelser forumet pådrar seg.

d) Forumets regnskap føres i samsvar med reglene for god regnskapsskikk og undergis betryggende revisjon.

e) Forumet betaler medlemskontingent til NSH.

f) Samarbeidet reguleres etter egne avtaler med NSH.

 

Kapittel 3 — Generalforsamling

 

§ 3-1: Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen innkalles av styret. Styret sender innkalling til medlemmene med minst 2 måneders varsel.

Sakspapirene sendes alle medlemmer minst 2 uker før.

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet.

Generalforsamlingen består av styret og stemmeberettigede representanter og avholdes annethvert år.

 

§ 3-2: Generalforsamlingens forhandlinger

a) Generalforsamlingens forhandlinger ledes av en møteleder valgt av forsamlingen.

b) Generalforsamlingen behandler saklisten som minst skal inneholde:

    — årsrapport

    — regnskap

    — medlemskontingent

    — valg

    — strategisk plan

c) Forslag til saker som medlemmene ønsker behandlet skal være mottatt av styret minst 3 måneder før generalforsamlingen. Saker som ikke er meldt innen fristen kan ikke behandles på generalforsamlingen.

d) Vedtak i saker utenom vedtektsendringer fattes med simpelt flertall.

 

§ 3-3: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det og innkalles med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle de saker som er grunnlag for den ekstraordinære innkallingen.

 

§ 3-4: Protokoll

Protokoll fra generalforsamlingen føres av 2 sekretærer og undertegnes av 2 protokollunderskrivere valgt av generalforsamlingen. Protokollen sendes generalforsamlingens deltakere og NSHs medlemmer.

 

§ 3-5: Valg

a) Valg foretas av generalforsamlingen.

b) Styret består av leder, nestleder, 7 styremedlemmer med 2 varamedlemmer. Varamedlemmer innkalles til alle møter, men har stemmerett bare når styremedlemmer ikke møter. Til styret velges leder hvor valgperioden er to år med mulighet for gjenvalg tre ganger, det vil si maksimalt 8 år.

c) Styremedlemmer og varamedlemmer velges i særskilte valg. Er det foreslått flere enn det er plasser til, skal valgene foregå skriftlig. Valgperioden er 4 år med adgang til gjenvalg en gang.

d) Styre- og varamedlemmers funksjonstid er 4 år, med mulighet for gjenvalg en gang, det vil si maksimalt 8 år.

e) Statsautorisert eller registrert revisor velges ved særskilt valg.

f) Styreverv i NSH er ulønnet.

g) Valgkomiteen består av minimum 3 medlemmer og velges av generalforsamlingen for 4 år med mulighet for gjenvalg en gang. Valgkomiteen bestemmer selv sin arbeidsform og velger selv sin leder. Valgkomiteen fremlegger skriftlig innstilling før generalforsamlingen. Medlemmer som ønsker å fremme kandidater må gjøre dette skriftlig til valgkomiteen og sekretariatet minst 4 uker før møtedato. Kun kandidater fremmet innen denne fristen er valgbare. Styret har fullmakt til å supplere valgkomiteen ved varig fravær.

Valgkomiteen må sikre at styrets sammensetning gjenspeiler organisasjonens formål og innstiller til valg av:

— leder

— 8 styremedlemmer

— 2 varamedlemmer

 

§ 3-6: Stemmeberettigede deltakere

a) Helseforetak inkl. all virksomhet som er tilknyttet foretaket:

    Under 1.000 årsverk : 1 stemme

    Mellom 1.000 og 4.000 årsverk: 2 stemmer

    Mellom 4.000 og 10.000 årsverk: 4 stemmer

    Over 10.000 årsverk: 6 stemmer

b) Kommuner med alle tilhørende kommunale helseinstitusjoner:

    Under 10.000 innbyggere: 1 stemme

    Mellom 10.000 og 40.000 innbyggere: 2 stemmer

    Over 40.000 innbyggere: 4 stemmer

c) Private sykehus, ideelle og kommersielle helsetilbud: 1 stemme

d) Regionale helseforetak, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter: 1 stemme

e) Utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner og lignende: 1 stemme

f) Pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner, pasient- og brukerombud, fagforeninger, frivillige organisasjoner og andre som er engasjert i helsetjenesten: 1 stemme

g) Leverandører av varer og tjenester til helsetjenesten: 1 stemme

h) Faglige fora: 1 stemme

i) Enkeltpersoner og æresmedlemmer: 1 stemmer

Representerer et personlig medlem i tillegg en organisasjon, beholdes 1 stemme som personlig medlem.

Organisasjonen må møte opp med et like stort antall representanter som de har stemmetall for å kunne bruke stemmetallet fullt ut.

Stemmeberettigede må ha vært medlemmer minst 2 måneder før generalforsamling avholdes.

Medlemskategoriene a) til h) utpeker selv sine representanter til generalforsamlingen.

Representantene må ha med fullmakt fra den organisasjonen de representerer.

 

Kapittel 4 — Styret

 

§ 4-1: Styrets sammensetning

a) Styret består av leder, nestleder, 7 medlemmer med 2 varamedlemmer.

b) Styret konstituerer seg selv etter generalforsamlingen og oppnevner nestleder.

c) Styret er vedtaksført med minimum 5 medlemmer.

d) Møteleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

e) Styremedlemmer må være personlige medlemmer i NSH.

 

§ 4-2: Styrets myndighetsområde

Styrets myndighetsområde er:

a) å lede foreningen i henhold til vedtekter, strategisk plan og generalforsamlingens vedtak.

b) å vedta budsjett for det enkelte regnskapsår.

c) å føre referat over saker og forslag/vedtak. Dette sendes styremedlemmer og varamedlemmer, og oppbevares på betryggende måte.

d) å innkalle generalforsamlingen og forberede saker til behandling.

e) Styret skal til generalforsamlingen legge fram:

    — forslag til møteleder, møtesekretærer og protokollunderskrivere

    — årsrapport for perioden mellom generalforsamlingene

    — forslag til strategisk plan

    — revidert regnskap for perioden

    — forslag til medlemskontingent

    — saker som styret eller medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen

    — forslag til valgkomite

    — forslag til revisor

f) Styret behandler forespørsler og oppnevner kandidater/representanter til verv i nasjonale eller internasjonale organisasjoner på vegne av NSH. Det er utarbeidet egne retningslinjer for dette.

g) For å sikre nødvendig organisasjonsmessig forankring i tilfeller der NSH har medlemmer som besitter internasjonale verv, kan styret oppnevne ekstraordinære styremedlemmer.

 

Kapittel 5 — Sekretariat

 

§ 5-1: Sekretariat

Leder av sekretariatet, kalt generalsekretær, ansettes av styret og har ansvar for foreningens daglige virksomhet. Styreleder har personalansvar for generalsekretær.

 

Kapittel 6 — Signatur

 

§ 6-1: Signatur

Generalsekretær innehar organisasjonens signaturrett. Signaturen omfatter bl.a. rett til å undertegne avtaler, gjeldsbrev, pantobligasjoner, skjøte,

festekontrakter o.l. på organisasjonens vegne. Styret regulerer generalsekretærs begrensninger i økonomiske anliggender gjennom Økonomireglement.

 

Kapittel 7 — Regnskap og årsrapport

 

§ 7-1: Regnskap og årsrapport

Foreningens regnskap skal føres i samsvar med regler for god regnskapsskikk og undergis betryggende revisjon av statsautorisert eller registrert revisor.

 

Kapittel 8 — Endring av vedtektene

 

§ 8-1: Endring av vedtektene

a) Endringer må vedtas med minst 2/3 flertall på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

b) Forslag om endringer i vedtektene må være fremsatt av ett eller flere av medlemmene og være mottatt av styret innen 1. januar det året generalforsamlingen avholdes.

 

Kapittel 9 — Oppløsning

 

§ 9-1: Oppløsning

a) Oppløsning av Norsk sykehus- og helsetjenesteforening kan besluttes av generalforsamlingen med 2/3 flertall.

b) Ved oppløsning fremmer styret forslag overfor generalforsamlingen om disponering av foreningens midler og aktiva, der eventuelle gjenværende midler og aktiva skal tilfalle et formål tilsvarende foreningens.