Helga Arianson ledet "Arianson-utavlget" som fikk i oppgave å vurdere hvordan alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenester bør følges opp av samfunnet. 

Utvalget skulle blant annet vurdere følgende:

  • hvordan gjeldende rettslige virkemidler egner seg for å ivareta pasient- og brukersikkerhet, rettsikkerhet og tilliten til helse- og omsorgstjenesten.

  • vektleggingen og balansen mellom pasienters, brukeres og pårørendes interesser i et pasient- og brukersikkerhets- og tillitsperspektiv og helse- og omsorgspersonells behov for integritet og rettsikkerhetsgarantier for sin yrkesutøvelse.

  • om balansen mellom tiltak som skal fremme åpenhet og læring på den ene siden og bruk av sanksjoner mot helsepersonell og virksomheter på den andre siden er egnet for å ivareta pasient- og brukersikkerheten og tilliten til helse- og omsorgstjenesten.

  • hvordan kommunikasjon mellom de ulike aktører kan bedres for å styrke pasient- og brukersikkerhet og tillit, herunder kommunikasjon med personer med annet morsmål/kulturell bakgrunn.

  • de ulike sanksjonstypene, herunder hva som er formålet med sanksjoner, individualpreventive og allmennpreventive hensyn, forholdet til straff, herunder foretaksstraff, læring og forholdet mellom individ og system.

  • om de ulike instansenes/aktørenes ansvar, uavhengighet, funksjon og oppgaver ved alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten er hensiktsmessig i et pasientsikkerhets- og tillitsperspektiv.

  • vurdere utvalgte andre lands erfaringer med å følge opp og håndtere alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd.

  • vurdere om en undersøkelseskommisjon er hensiktsmessig samt utrede og foreslå det juridiske og organisatoriske grunnlaget for opprettelse av en slik kommisjon.

  • vurdere om politiet bør ha egen helsefaglig kompetanse for å kunne etterforske alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten eller om det er tilstrekkelig å hente inn slik kompetanse når det er nødvendig.

  • utrede om melde- og varslingsplikten etter henholdsvis spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 og § 3-3a også bør omfatte den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Utvalget leverte rapporten i 2015, 2. november. Les rapporten her 

I sykehustalen sin tidligere denne uken, snakket Helse- og omsorgsministeren om nettopp denne saken og bruken av tvang innen psykisk helse. Det blir veldig spennende å høre på Arianson under Lederkonferansen.