Det anslås at antall eldre over 67 år vil øke med vel 40 prosent frem til 2030. For å møte utfordringene forbundet med aldrende befolkning er senter for eldremedisin ett av fire faglige satsingsområder i utviklingsplanen for Akershus universitetssykehus 2017-2030. I samarbeid med brukerrepresentanter og helsepersonell fra sykehuset og kommunen, har studentene kartlagt behov, identifisert områder for forbedring og utviklet fire løsningsforslag for senter for eldremedisin innen tre temaer: tverrfaglig poliklinikk for eldre, hjemmesykehus for eldre og riktig behandling av eldre i livets sluttfase. Løsningsforslagene er utformet som visjoner for år 2025.

"Se for deg en fremtid der eldre pasienter kan få rett behandling uten gjentatte oppmøter og møter ved ulike sykehusavdelinger", skriver studentene i løsningsforslaget for en tverrfaglig poliklinikk for eldre. Ideen om en slik poliklinikk står sentralt i planleggingen av fremtidens eldremedisin. Studentenes forslag for en tverrfaglig poliklinikk sentreres rundt pasientens behov. Målet er å skape et rom der pasienter skal motta helhetlig behandling fra et tverrfaglig team, i løpet av ett sykehusbesøk. En slik løsning skal bedre kunne ivareta eldre pasienters sammensatte behov på en måte der de slipper mange avtaler og reiser inn og ut av sykehus.

Hjemmesykehus for eldre er en mulig løsning i fremtidens eldremedisin. Det kan være en avlastning for eldre pasienter å være hjemme fremfor på sykehus: De slipper lange ventetider, utrivelig sykehusmiljø og belastende reiser.

Ahus ønsker å styrke pasient og pårørende slik at de skal være bedre forberedt i møte med alvorlig sykdom. Mange pasienter med alvorlig sykdom ønsker å vite mer om sin sykdom og prognose, men ofte er ikke helsepersonell klar over hva pasienten ønsker.

Utvikling av senter for eldremedisin

AHO-studentene har medvirket på tre av løsningsforslagene for Senter for eldremedisin, totalt har prosjektgruppa for senteret fem løsningsforslag under ideutvikling denne våren:

• Interdisiplinær poliklinikk for eldre 
• Riktig behandling av eldre i livets sluttfase 
• Hjemmesykehus for eldre
• Hoftebrudd hos eldre - Innføring av ortogeriatrisk modell ved Ahus. 
• Demensvennlig sykehus - støttet forløp for pasienter med kognitiv svikt og demens.

Opprettelsen av et senter for eldremedisin har til hensikt å bygge opp en høykompetent, tverrfaglig og samordnet tjeneste rundt den eldre pasienten. Senteret skal bidra til bedre koordinering av pasientforløpet og til at det samarbeides godt på tvers av fag og helsetjenestenivå. Prosjektleder er Bendik Westlund Hegna.

Kilde: https://www.ahus.no/nyheter/fremtidens-sykehustilbud-for-eldre