• Alle sykehus, herunder alle ansatte, er medlem i NSH. Mange kommuner og foreninger er også medlem, sjekk om din arbeidsplass er medlem her

  • Pris for medlemmer i NSH kr 5750 inkludert obligatoriske dagpakker

  • Pris for ikke-medlemmer i NSH kr 6750 inkludert obligatoriske dagpakker

  • Konferansemiddag på hotellet kr 675 - husk påmelding! Drikke bestilles og betales av den enkelte

  • Påmeldingsfrist: 13. mai 2019

  • Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling fra og med 20. mai belastes full avgift

Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll. NSH står ikke ansvarlig for kostnader knyttet til flybilletter, hotell eller liknende i tilfelle avlysning.

Ordrebekreftelse sendes til den e-postadresse du oppgir ved påmelding. Faktura ettersendes i EHF-format der dette er mulig, ellers til den e-post du har oppgitt. Du er selv ansvarlig for å sende denne videre internt og eventuelt føre på bestillingsnummer/referansenummer/medridanummer.

Du er selv ansvarlig for bestilling og betaling av hotellovernatting, hotellets egne betingelser gjelder.
Hotellrom kan bookes direkte til Thon Hotel Ullevaal Stadion på ullevaal.booking@olavthon.no ref. 27065743.
Thon Hotel Ullevaal Stadion ligger vegg i vegg med konferansesenteret. Du kan gå tørrskodd mellom hotellrommet, restauranten og konferansesenteret via en gangbro. Standard rom 1 person Pris 1225, inkl frokost. Standard rom 2 personer pris 1525 inkl frokost. 
Link veibeskrivelse https://www.meet-ullevaal.no/veibeskrivelse/

Rehabiliteringskonferansen 2019 arrangeres i år mandag 27. og tirsdag 28. mai, denne gang på Meet Ullevaal i Oslo.

Målgruppen er ledere og fagpersonell innen rehabilitering og habilitering i spesialisthelsetjenesten, kommuner og rehabiliteringsinstitusjoner. Fylkesleger, tilsynsleger, utdanningsinstitusjoner, brukerorganisasjoner, fag- og interesseorganisasjoner, politikere, offentlige myndigheter og andre interesserte

Programkomiteen for årets rehabiliteringskonferanse består av:
Kjersti Eide (Helse Stavanger), Eirik Vikane (Helse Bergen), Unni Sveen (OUS), Torhild Birkeland (OUS) og NSHs sekretariat

 

 

Mandag 27. mai
Møteleder: Sveinung Tornås, psykologspesialist, PhD, innovasjonssjef ved Sunnaas sykehus HF, avdeling for Innovasjon og e-helse

Kl. 09.00
Registrering og kaffe

Kl. 10.00
Velkommen ved NSH og møteleder

Kl. 10.10
Pasientens helsetjeneste
Pakkeforløp hjem – hva er tanken bak?


Kl. 10.30
Pakkeforløp hjem for kreftpasienter
Sissi Espetvedt, fagleder onkologi i Helsedirektoratet

Kl. 10.50
Pakkeforløp hjerneslag fase 2 -fra sykehuset til hjemmet
Bent Indredavik, professor ved NTNU og avdelingssjef ved St. Olavs Hospital HF, avdeling for hjerneslag

Spørsmål fra salen til de to foregående innlegg

Kl. 11.30
Lunsj

Kl. 12.30
Intensiv rehabilitering – hva vet vi? Nyttig for hvem og i hvilke sammenhenger?
Unni Sveen, professor i ergoterapi ved Oslo universitetssykehus, avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering, og institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag, OsloMet – storbyuniversitetet og Helene L. Søberg, førsteamanuensis og fysioterapeut ved Oslo universitetssykehus, avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering, og Institutt for fysioterapi, OsloMet – storbyuniversitetet  

Kl. 13.00
Intensiv gangtrening for slagpasienter – Bergensmodellen
Karen Breistein, spesialfysioterapeut ved Haukeland universitetssykehus

Kl. 13.20
Telemedisinsk språktrening av afasipasienter etter hjerneslag
Hege Prag Øra, lege, phd kandidat ved Sunnaas sykehus HF

Kl. 13.40
Hva er spesialisert rehabilitering og hvor går grensen mellom spesialisert rehabilitering og generell rehabilitering? Mange gråsoner og hvor skal rehabiliteringen foregå?

Kl. 14.00
Pause

Kl. 14.30
Fremtidens habiliterings - og rehabiliteringstjenester

Kl. 14.50
Samhandling under samme tak
Tverrfaglig rehabilitering – hvordan får vi det til?
Oppfølgingsteam og primærhelseteam

Jan Helge Dale, kommunelege i Flora kommune

Kl. 15.20
Hele mennesket – hele veien
Ambulant rehabiliteringsteam i Universitetssykehuset Nord-Norge er et tverrfaglig sammensatt team i spesialisthelsetjenesten, som jobber som en forlenget arm fra sykehus og ut mot kommunene i Midt- og Nord-Troms. Solveig Mørk, spesialergoterapeut/fagkonsulent og Eva Grønning, spesialfysioterapeut/fagkonsulent

Kl. 15.50
Tilbake til arbeid – et samarbeid på tvers
Info om prosjektet som er et samarbeid mellom NAV, OUS, AFI, Sunnaas og Personskadeforbundet
Emilie I. Howe, psykolog/stipendiat og Silje Fure, lege/stipendiat ved Oslo universitetssykehus, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering og Universitetet i Oslo

Kl. 16.20 Slutt
Kl. 19.00 Aperitif og middag – husk påmelding!

 

Tirsdag 28. mai
Møteleder: Torhild Birkeland, avdelingsleder ved Oslo universitetssykehus, avdeling for klinisk service, kreftklinikken, hjerte-, lunge- og karklinikken, klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon

Kl. 09.00
Utviklingen innenfor kreftrehabilitering
Sigbjørn Smeland, klinikkleder ved Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus, og professor ved Institutt for klinisk medisin, UiO

Kl. 09.20
Effekt av kreftrehabilitering – hva viser forskningen?
Line M. Oldervoll, professor ved NTNU

Kl. 09.40
Seneffekter etter kreft
Cecilie E. Kiserud, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter, Radiumhospitalet

Kl. 10.00
Pause

Kl. 10.30 
Rehabilitering av kreftoverlevere i primærhelsetjenesten- Askøy modellen som en del av pakkeforløpet hjem ?
Lill Drange, kreftsykepleier/prosjektleder kreftrehabilitering i Askøy kommune

Kl. 10.50
Kampen for livet, kreft, håp og kjærlighet
Anniken Golf Rokseth, brukerrepresentant

Kl. 11.30
Lunsj

Kl. 12.30
Læring og mestring – hvordan har de pårørende det?
Una Stenberg, forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse 
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er en kompetansetjeneste i helse- og omsorgstjenesten på fagområdet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer

 

Kl. 12.50
Prehabilitering – hva er det? Erfaringer fra Sverige
Emelie Karlsson, MSc/Doctoral student, Karolinska Institutet, division of Physiotherapy

Kl. 13.10
Prehabilitering - hva skjer på feltet i Norge og hva viser forskningen?
Siri Rostoft, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, institutt for klinisk medisin
 

Kl. 13.30
Pause

Kl. 13.45
Min oversikt IP
Et digitalt samhandlingsprosjekt som skal utforske forutsetninger - og beskrive et kunnskapsgrunnlag - slik at digital individuell plan (IP) kan ivareta pasient/brukers oversikt over aktuelle tjenester han/hun er mottaker av. Fokuset vil være på overganger mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, i første omgang mellom Oslo kommune og Sunnaas sykehus HF
Kari Mette Dukefoss Holte, rådgiver og spesialsykepleier ved Regional koordinerende enhet (RKE), Sunnaas sykehus HF

Kl. 14.05
Rehabiliteringspasienter på Vestlandet  - aktivitet og deltakelse
Vegard Pihl Moen, forsker ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest’, og førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet


Kl. 14.30
Slutt – takk for nå og god tur hjem!